Anthony Ogogo v Gary Cooper Glasgow_sw1Anthony Ogogo v Gary Cooper Glasgow_sw2Anthony Ogogo v Gary Cooper Glasgow_sw4Anthony Ogogo v Gary Cooper Glasgow_sw5Anthony Ogogo v Gary Cooper Glasgow_sw6Anthony Ogogo v Gary Cooper Glasgow_sw8Anthony Ogogo v Gary Cooper Glasgow_sw9Anthony Ogogo v Gary Cooper Glasgow_sw10Charlie_Flynn_FREEPIX MATCHROOM_sw1Charlie_Flynn_FREEPIX MATCHROOM_sw2Charlie_Flynn_FREEPIX MATCHROOM_sw4Charlie_Flynn_FREEPIX MATCHROOM_sw5Connor Benn v Luke Keleher Glasgow sw1Connor Benn v Luke Keleher Glasgow sw2Joe Ham v Paul Holt Glasgow_sw1Joe Ham v Paul Holt Glasgow_sw2Joe Ham v Paul Holt Glasgow_sw3Joe Ham v Paul Holt Glasgow_sw4Joe Ham v Paul Holt Glasgow_sw5Joe Ham v Paul Holt Glasgow_sw7